Strategia zrównoważonego rozwoju
Raport oddziaływania inwestycji na środowisko
Pozwolenia zintegrowane (ICCP)
Przegląd ekologiczny
Program gospodarki wodno-ściekowej
Plan rozwoju lokalnego
Projekty rekultywacji składowisk odpadów lub ich wydzielonych części
Inwentaryzacja wyrobów azbestowych
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Plan gospodarki odpadami
Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami
Programy ochrony środowiska

 

Strategia zrównoważonego rozwoju

Studium wykonalności

Rozwój zrównoważony to rozwój społeczno-gospodarczy, w którym w celu zrównoważenia szans dostępu do środowiska poszczególnych społeczeństw i ich obywateli - zarówno współczesnych jak i przyszłych pokoleń następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych, społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. O rozwoju zrównoważonym mówią również zapisy ustawy o ochronie środowiska.

Agenda 21 - to program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w perspektywie XXI wieku uwzględniający globalną, międzynarodową, krajową i lokalną (gminną) skalę działań, czyli jest to w praktyce program integrujący wprowadzanie w życie ładów: ekologicznego, społecznego, ekonomicznego, przestrzennego i instytucjonalnego w zakresie zarządzania.

Strategia zrównoważonego rozwoju jest demokratycznie uzgodnionym programem, zmierzającym do osiągnięcia najwyższego poziomu życia mieszkańców z poszanowaniem zasobów środowiska naturalnego. Najważniejszą cechą tak opracowanej strategii jest integrowanie społeczeństwa i jego angażowanie w proces planowania. Oznacza to przyjęcie współodpowiedzialności za skutki wdrożenia strategii.
Tworzenie strategii ekorozwoju w gminach jest niezbędnym warunkiem wypełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski odnośnie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Zasady te zostały przyjęte na konferencji zwanej Szczytem Ziemi, jaka odbyła się pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 r. w Rio de Janeiro. Znane są one jako Agenda 21, czyli Globalny Program Działań na rzecz rozwiązywania problemów ochrony środowiska. Firma Hydros pomaga w opracowaniu strategii zrównoważonego rozwoju zgodnie z zaleceniami Agendy 21.

Studium wykonalności

Celem wykonania studium wykonalności jest analiza opłacalności inwestycji. Dzięki przeprowadzonej analizie, inwestor otrzymuje dowód opłacalności realizacji projektu. Studium Wykonalności (ang. feasibility study) ma na celu dostarczyć wszelkich danych niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, zarówno samemu inwestorowi, jak i instytucji finansującej, która ocenę inwestycji dokonuje na jego podstawie. W związku z tym studium feasibility obejmuje wszelkie aspekty handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne i związane ze środowiskiem naturalnym uwarunkowania projektu inwestycyjnego.

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Raport oddziaływania inwestycji na środowisko jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. W zależności od rodzaju inwestycji może on być załącznikiem bezwzględnie wymaganym lub też takim, którego wykonanie i załączenie do wniosku może być wymagane.  Raport oddziaływania na środowisko, powinien zawierać informacje zgodne z art. 52 Ustawy Prawo ochrony środowiska.

Pozwolenia zintegrowane (ICCP)

Oferujemy opracowanie dokumentacji wymaganej przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska do wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dotyczy prowadzących instalacje (osób prawnych lub fizycznych), których funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w nich działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (art. 201 Ustawy Prawo ochrony środowiska). Rodzaje takich instalacji określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055)
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z art. 208, ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska,  powinien zawierać informacje określone dla wniosków o wydanie pozwoleń:

 • na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (art. 184, ust. 2 i 4 oraz art. 221, ust. 1 i 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska),
 • wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (art. 132, ust 1÷6 Ustawy Prawo wodne),
 • na wytwarzanie odpadów (art. 184, ust. 2 i 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 18, ust. 1 i art. 63 Ustawy o odpadach),
 • wodnoprawnego na pobór wód, jeżeli wody podziemne lub powierzchniowe są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji podlegającej obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego (art. 132, ust 1÷6 Ustawy Prawo wodne).

Oprócz tego wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien zawierać informacje zgodne z art. 208, ust. 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska.
Warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest wniesienie przez wnioskującego opłaty rejestracyjnej. Zasady wyznaczania wielkości tej opłaty zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 roku w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. Nr 190, poz. 1591). Opłata musi zostać wniesiona przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przegląd ekologiczny

Zgodnie z art. 237 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627):
(.) W razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, zobowiązać prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego (.)

Zakres przeglądu ekologicznego powinien odpowiadać wymogom określonym w art. 238 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627)

Program gospodarki wodno-ściekowej

Program gospodarki wodno-ściekowej wskazuje możliwości rozwiązań systemowych gospodarki wodno - ściekowej. Zawiera informacje niezbędnych danych o zakresie rzeczowym i kosztowym przyszłych inwestycji gospodarki wodno - ściekowej. Program gospodarki wodno - ściekowej stanowi studium uwarunkowań i kierunków rozbudowy systemu kanalizacyjnego i wodnego na terenie gminy.

Plan rozwoju lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną powiatu/gminy, formułuje cele i zawiera opis strategii zmierzającej do osiągnięcia rozwoju społecznego i gospodarczego. Szacuje spodziewane efekty planowanych interwencji i wpływ na przebieg procesów rozwojowych, wskazuje kierunki zaangażowania środków funduszy strukturalnych i środków własnych powiatu/gminy. W momencie ubiegania się o dofinansowanie zadań wynikających z ww. opracowania, ze środków unijnych wymaganym załącznikiem do wniosku jest Plan Rozwoju Lokalnego.

Projekty rekultywacji składowisk odpadów lub ich wydzielonych części

W związku z postanowieniami ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz ustawy z 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, dotyczącymi spraw zarówno związanych z zamknięciem składowisk odpadów, jak i określających terminy tego zamknięcia, podmioty zarządzające składowiskami odpadów w terminie do 31 czerwca 2002 r. zobowiązane były do przedłożenia organowi ochrony środowiska przeglądu ekologicznego takich obiektów. Na podstawie przeglądu ekologicznego, w zależności od jego wyników, organ ochrony środowiska w terminie do 31 grudnia 2003 r. określił w drodze decyzji sposób dostosowania istniejącego składowiska odpadów do wymogów określonych w ustawie o odpadach bądź też wydał decyzję o zamknięciu konkretnego składowiska, jednocześnie określając dokładny tego termin oraz niezbędne działania do wykonania w czasie eksploatacji składowiska przed jego zamknięciem. W przypadku, gdy przegląd ekologiczny nie wykazał konieczności zamknięcia składowiska lub jego części, a okres eksploatacji dobiega końca, zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wymaga zgody właściwego organu (zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 r., z późn. zm.).
Zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wydaje, na wniosek zarządzającego składowiskiem, wojewoda lub starosta w drodze decyzji.
Wniosek ten powinien zawierać:

 • określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów),
 • harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów.

W procesie zamknięcia składowiska odpadów lub jego części wykonuje się prace rekultywacyjne w sposób zabezpieczający składowisko odpadów przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze, integrujące obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem oraz umożliwiające obserwację wpływu składowiska odpadów na środowisko.
Obydwa przypadki wymagają opracowania dokumentacji: określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części - projekt rekultywacji wraz z rzetelnie przygotowanym kosztorysem oraz specyfikacją techniczną, co pozwoli na uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót, a w następstwie tego na właściwe przygotowanie dokumentacji przetargowej, co w przyszłości ułatwi występowanie o różnego rodzaju dofinansowanie na realizację tego celu.

Inwentaryzacja wyrobów azbestowych

Przed przystąpieniem do prac remontowych, renowacji lub demontażu, o ile inwestor i wykonawca nie mają całkowitej pewności, czy we wspomnianych częściach budynku nie został zastosowany azbest, należy przeprowadzić laboratoryjne badania identyfikacyjne wyrobu, żeby stwierdzić, czy występuje azbest i jaki jest jego rodzaj. Inwentaryzacji i identyfikacji wyrobów azbestowych powinien dokonać właściciel lub zarządca budynku. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr 71, poz. 649) stanowi, że wyroby azbestowe znajdujące się w budynku powinny być ocenione w czasie przeglądu technicznego przeprowadzonego zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. Wyniki przeglądu powinny być udokumentowane w "Ocenie stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" (reguluje to załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia). Ocena kończy się zsumowaniem przyjętej punktacji, a ostateczny wynik uzależniony jest m. in. od:

 • sposobu zastosowania azbestu (najwięcej punktów - aż 25 - otrzymuje powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem),
 • rodzaju zastosowanego azbestu (groźniejszy jest azbest niebieski krokidolit lub tzw. inny niż chryzotylowy - 10 pkt),
 • struktury powierzchni wyrobu z azbestem (niebezpieczna jest struktura włókien rozluźniona, naruszona - 25 pkt),
 • stanu zewnętrznego wyrobu z azbestem (duże uszkodzenie w postaci widocznych pęknięć wyrobu, duże ubytki na powierzchni - 15 pkt),
 • ryzyka uszkodzenia powierzchni wyrobu azbestowego (wyrób narażony jest na wstrząsy i drgania, jest przedmiotem jakichś prac i może być mechanicznie uszkodzony - 10 pkt),
 • sposobu wykorzystania budynku lub pomieszczenia (najwięcej punktów - aż 25 - w przypadku przebywania dzieci lub młodzieży),
 • usytuowania wyrobu (bezpośrednio w pomieszczeniu - 25 pkt).

Przy sumie punktów powyżej 60 (stopień pilności I) występuje konieczność podjęcia działań, polegających na wymianie lub naprawie ocenianego wyrobu najszybciej, jak to jest możliwe. Przy sumie punktów 35-55 (stopień pilności II) - konieczność powtórzenia oceny w ciągu 1 roku, zaś przy punktacji 25-35 (stopień pilności III) - konieczność powtórzenia oceny technicznej w ciągu 5 lat. Należy mieć świadomość, że liczba punktów ma charakter uznaniowy i nie jest w pełni obiektywna. Dokument "Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" właściciel (zarządca) budynku zobowiązany jest przekazać w 1 egz. organowi powiatowego nadzoru budowlanego, drugi zaś - powinien przechowywać w dokumentacji budynku lub urządzenia. Właściciel lub zarządca obiektu, w którym był lub jest wykorzystywany azbest, dokonuje inwentaryzacji tych wyrobów. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji, wg wzorów zawartych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876).
Jeden egz. informacji, aktualizowanej corocznie w terminie do 31 stycznia każdego roku, właściciel (zarządca) obiektu zobowiązany jest przekazać wojewodzie - drugi powinien przechować do czasu sporządzenia następnej informacji. Właściciele - osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzów lub prezydentowi miasta.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest

Celem opracowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest jest określenie warunków sukcesywnego usuwania  wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu/gminy. Program ten w swojej treści zawierał będzie określenie zadań niezbędnych dla ograniczenia ilości azbestu w powiecie/gminie, ich wymagania organizacyjno - prawne, techniczne oraz analizę ekonomiczno - finansową. Do opracowania ww. programu niezbędna jest informacja o ilości i stanie technicznym wyrobów zawierających azbest występujących na terenie miasta/gminy. Niezbędne jest wykonanie inwentaryzacji wyrobów azbestowych więcej. (odnośnik do inwentaryzacji).
Przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polski w dniu 14 maja 2002 roku "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" określa termin sporządzenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu/gminy do dnia 31 grudnia 2006 r.

Plan gospodarki odpadami

Plan gospodarki odpadami jest opracowaniem stanowiącym realizację ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628), która w rozdziale 3, art. 14÷16 wprowadza obowiązek opracowania planu gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Plan gospodarki odpadami uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami.

Zakres gminnego planu gospodarki odpadami określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ze zmianami - ust. 2 art. 14 (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458)., zgodnie z którą plany gospodarki odpadami określają:
1) opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, zawierający informacje dotyczące:

 • rodzaju, ilości i źródła pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania,
 • wyszczególnienia posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 • rozmieszczenia istniejących instalacji do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 • identyfikacji problemów w zakresie gospodarowania odpadami,

2) cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania,
3) prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami,
4) zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,
5) rodzaj przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji,
6) instrumenty finansowe służące realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami, zawierające następujące elementy:

 • wskazanie źródeł finansowania planowanych działań,
 • harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego gospodarowania nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,

7) system gospodarowania odpadami,
8) system monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami.

Zgodnie z art. 15.7a ustawy o odpadach, gminny plan gospodarki odpadami obejmuje odpady komunalne powstające na obszarze danej gminy oraz przywożone na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych.
Zgodnie z zapisem art. 14.5 ustawy o odpadach projekt planu gminnego opracowuje Wójt/Burmistrz Gminy/Miasta. Projekt planu podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz przez zarząd powiatu. Projekt planu podlega również zaopiniowaniu przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej (art. 14.12a).
Sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, przygotowuje organ wykonawczy gminy (art. 14.12b).

Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego (art. 14.13).
W dniu 13 października 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 175, poz. 1 458 oraz 2006 r. Nr 63, poz. 441), która wprowadziła modyfikacje dotyczące okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.
Zmiana okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami
W artykule 14 ustawy o odpadach został dodany ustęp 12b. Określa on okres sprawozdawczy z realizacji planu gospodarki odpadami, jako okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres. Ponadto w artykule 14 całkowicie zmienione zostało brzmienie ust. 13, w którym w pkt 1 określono, że sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy oraz zarządowi powiatu do dnia 31 marca, po upływie okresu sprawozdawczego. Oznacza to, że pierwsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami powinno zostać przedłożone radzie gminy i zarządowi powiatu do dnia 31 marca 2007r. Termin ten wynika zaś z art. 9 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który mówi, że pierwsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami obejmuje okres od dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2006 r.

Programy ochrony środowiska

Program ochrony środowiska ma za zadanie pomoc w rozwiązywaniu istniejących problemów, a także przeciwdziałać zagrożeniom które mogą pojawić się w przyszłości. Program ochrony środowiska jest zarówno długoterminowym planem strategicznym do 2011 r., jak też planem wdrożeniowym na lata 2007 - 2009.

W myśl art. 17 Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627, z póź. zm.) program ochrony środowiska jest opracowywany zgodnie z polityką ekologiczną państwa. Wdrożenie programu umożliwi osiągnięcie celów założonych w tej polityce oraz realizację zasad, a także stworzenie i funkcjonowanie na analizowanym obszarze zintegrowanego zespołu instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska naturalnego, spełniającego wymagania określone w nowych przepisach o ochronie środowiska.